ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 มิ.ย. 2563
252 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 มิ.ย. 2563
253 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
29 พ.ค. 2563
254 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนากิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 พ.ค. 2563
255 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 พ.ค. 2563
256 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 พ.ค. 2563
257 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
52
13 พ.ค. 2563
258 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพานิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD REGISTERED
56
12 พ.ค. 2563
259 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกการงดใช้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา ทุกสาขาในท้องที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 พ.ค. 2563
260 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26 |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75