ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้อราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 ต.ค. 2559
432 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 ต.ค. 2559
433 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ต.ค. 2559
434 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 ต.ค. 2559
435 เรียกประชุมสภา อบต.หน้าถ้ำ สมัยวิสามัญ ประจำปี 1/2559
122
16 ก.ย. 2559
436 เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมาชิกสภา
118
16 ก.ย. 2559
437 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ สมัยวิสามัญ ประจำปี 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 ก.ย. 2559
438 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หน้าถ้ำ สมัยวิสามัญ ประจำปี 1/2559 (16 - 30 ก.ย. 2559)
71
16 ก.ย. 2559
439 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
127
29 ส.ค. 2559
440 เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมาชิกสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  44 |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75