ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 ต.ค. 2561
332 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ต.ค. 2561
333 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ส.ค. 2561
334 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ส.ค. 2561
335 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ส.ค. 2561
336 ประกาศ อบต. หน้าถ้ำ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
28 ส.ค. 2561
337 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ส.ค. 2561
338 การขยายเวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 ส.ค. 2561
339 เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมาชิกสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ส.ค. 2561
340 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หน้าถ้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  34 |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76