ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมาชิกสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
23 ส.ค. 2562
292 ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสเพื่อรับทุน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
26 ก.ค. 2562
293 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 มิ.ย. 2562
294 ประกาศ อบต. หน้าถ้ำ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 มิ.ย. 2562
295 ประกาศ อบต. หน้าถ้ำ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 มิ.ย. 2562
296 ประกาศ อบต. หน้าถ้ำ เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สาวนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.หน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
19 มิ.ย. 2562
297 ประกาศ อบต. หน้าถ้ำ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 มิ.ย. 2562
298 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 มิ.ย. 2562
299 ประกาศ อบต. หน้าถ้ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 มิ.ย. 2562
300 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบุถติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
19 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  30 |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76