ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมาชิกสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
61
10 ต.ค. 2561
312 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมาชิกสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ต.ค. 2561
313 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 ต.ค. 2561
314 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่องกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ต.ค. 2561
315 ประกาศ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ต.ค. 2561
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ต.ค. 2561
317 ประกาศ อบต. เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ต.ค. 2561
318 ประกาศ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ต.ค. 2561
319 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ต.ค. 2561
320 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32 |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75