ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
22 มี.ค. 2564
92 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 มี.ค. 2564
93 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 มี.ค. 2564
94 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 มี.ค. 2564
95 ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 มี.ค. 2564
96 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศปก.ศบค) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 มี.ค. 2564
97 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
11 มี.ค. 2564
98 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 มี.ค. 2564
99 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 มี.ค. 2564
100 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75